1. Door in te schrijven en deel te nemen, aanvaardt elke deelnemer de algemene voorwaarden.
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij zich heeft ingeschreven en het inschrijvingsgeld werd voldaan.
 3. Om als online inschrijving in aanmerking te komen dient de organisator de betaling van het inschrijvingsgeld uiterlijk op 15.09.23 te ontvangen.
 4. Elk startnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, om welke reden ook, wordt het betaalde inschrijvingsgeld niet teruggestort.
 6. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement niet te laten doorgaan. In dit geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 7. Deelname geschiedt op eigen kosten. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen schuld. 
 8. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat zijn deelname een goede psychische en fysische gezondheid vereist, en verklaart, door inschrijving voor het evenement, dat hij aan deze eis voldoet.
 9. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor de schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen.
 10. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de gewijzigde uitslag hij geen recht meer heeft op de ontvangen prijs.
 11. Er worden geen startposities toegewezen.
 12. De tijdslimiet voor de loop bedraagt drie uren. De tijden van lopers die na de tijdslimiet finishen, worden niet meer opgenomen.
 13. De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt.
 14. De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, de politie en de seingevers.
 15. Het verkeersreglement en de daarop gebaseerde wetgeving blijven ook tijdens het evenement op het hele parcours van kracht.
 16. Het zich laten begeleiden op het parcours, met welk doel en door wie ook, is niet toegestaan.
 17. Het meenemen van (huis)dieren en/of voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enz. is niet toegestaan.
 18. De VZW Rotary Club Oostende ter Streep behoudt zich het recht voor om te beslissen of het voorgestelde doel in de lijn ligt van de doelstellingen die zij nastreeft en of het voorgestelde doel past in haar globale aanpak van steun aan goede doelen. De VZW Rotary Club Oostende ter Streep behoudt zich in deze zin het recht voor om een voorgestelde doel te weigeren indien het voorgestelde doel hiervan afwijkt.